کور / شعر / پردېسه هيله

پردېسه هيله

ستاپـه جدايي کې ولــوله بـه شمه
لکه سـوراور لمبــه لمبــه بـــه شمهساقي که يـوه پياله دې بـله را کړه
دښکلـوښکلــونــنـــداره بـــه شمهشونډی دي ولي راتـــه بوځي کـړلې
زه دغــليــم حـومــه حومه به شــــمـــهکــه راتـــه پټــه اشـــــاره دي وکـــړه
لکــــه ربــاب نــغمه نــغمه بــه شمهکه ګرمه غېږکې دي مانه لوبـوې
دزړه مــاڼۍکـې دي مېلمه به شمهګــرانــې ګنامـــې راتـــــه وښـــيه پټ
ګـرېــوان ته اوښکه مېلمنه بــه شمــهکه مې په غوږکې راته پټ و وايـې
غـمـازتـه  زه  تــوره تـېـره  بــه شـمـهدعشق کعبې ته دي سجدې کومه
ستاددېـــدن پلمـه پلمه بـــــــــه شمهمـا دوصـال پــه ټـال کـې وځــنـګـوه
لکـه بنګي نـېـشه نـېـشه بــه شـمـهدګل غـوټــۍ مـي پــه خنـدا سپـړوه
زه دسپـرلي خــوږه وږ مــه بــه شمـه


 
پـردېسه هيله مې پـوره کـړه ګــرانې
ستاپـه سينه سجده سجده به شمهدرته داوښکو به هارونــه جوړکړم
ستاپــه پښــوکـې صــدقـــه بـه شمهله يـاري دي  ولي زمــا اينکار وکړ؟
لـــــکــه ښيـــښه زره زره بـــه شـــمـــهکـــه دو صــال دي بــارانـونـــه وشــول
لکـه سورګل غونچه غونچـه بـه شـمهکـه مي لـه ميني تـه پښېمانـه شــولې
ســلام پښـوکــې ځـــولانـه بــــه شمـه