کور / شعر / څلوريځه

څلوريځه

دا خو ليونتوب ندئ جانانه چې خبري کړم
ته که خپه کيږي خاموشې به ځان ته غوره کړم


نه غواړم خپه شي ستا خپګان دځان خپګان ګڼم
ته چې خوشحالېږي  ملنګې به ځان ته غوره کړم


(کابل -نوا راديو)