کور / شعر / نظم

نظم

په ځان پوهيږم  له شپو سه  په ټکر کی  يمه


رڼا خو ورک شو له تيارو سه په ټکر کی  يمه


خدايه  څه  راسره کيږی  ليونی  شومه  زه


اوس د زمان له دی شيبو سه په ټکر کی يمه


په  ز ندان  پروت يم  شاه  خوا ته  ګورم


بيا د  ځنځير او زولنو سه په ټکرکی يمه


وردګه  څه  وکړم ؟ هيران هيران شوم


په هر قدم د سره لمبو سه په ټکر کی يمه