کور / شعر / ازاد شعر

ازاد شعر

که وي زیبا مخونه
او یا بدرنګ مخونه
هیڅ تفاوت یی نکړی
ښکارکوی یی
څومره په عدل او انصاف
په سره غرمه کی
له ستړیا ډکي
دګران لوګری خولي
او هم ښکاریږي پکښي
دخیالی ناوی
دسپین رخسار پلوشي
دا ددنیا هینداره
دا دهرچا
دا بیوفا هینداره
خو زموږ نوئ ژوندون
او زموږ نوئ پړاؤ
چه په قیامت یادیږي
یوه هینداره زموږ
ده بی پروا هینداره
دا ابدی
دا دبقا هینداره ښیی سپیڅلي
اوهم بدرنګ مخونه
صرف دمعنی په لحاظ
 جنوبی پښتونخوا مسلم باغ