کور / شعر / بيابه ګورم درسره

بيابه ګورم درسره

اې ســـاقــي راړه شــراب چـې مـستـانـه شم
ددنـــيــالــه هــــره غـــمــه بــــېــګـــانــــه شــم


چې فكرونه مې دهسك په لـوري لاړشي
زه سـرې سـترګې خـماري شـم دېـوانـه شـم


پـه خـزان كې يـورنګـيـن پسرلى جــوړكړم
دګــلــونــوپــه مــحــفــل كــې پــراونــه شــم


لـه نـشـې نـه چـشـمان ډك پـه يـوۀ جام كړم
ځان پـاچـاكـړم نـورپـه رئ كـې دچـانـه شـم


بــيـابــه ګـورم درســـره ســـاقـــي  جـــانـــانـه
چــې بــې تــانــه هــم اشــنــابـې لـه تـانه شم


نــورڅــه نــه غــواړمــه ګــلـه ! يـوداغواړم
چــې پـخـپـل وجــودكــې خــپله جانانه شم


لكه شـمس داسـې ډك جـام دشـغلوراكـړه
چــې هــېـڅ پـوى زه پـه بـېګاه اوسبانه شم