کور / رسنۍ / دعوت پرله پسې ۲۰۹- ۲۱۰ ګڼه خپره شوه

دعوت پرله پسې ۲۰۹- ۲۱۰ ګڼه خپره شوه


دعوت پر له پسې۲۰۹- ۲۱۰ ګڼه چې د سریزې تر څنګ دا مطالب پکې خپاره شوي دي :


بشپړ متن