کور / تازه خبرونه / اعلاميۀ مطبوعاتي : به وزارت اطلاعات  وظيفه سپرد تا امور…

اعلاميۀ مطبوعاتي : به وزارت اطلاعات  وظيفه سپرد تا امور…

د ويندوى دفتر

نېټه  ٧/ ٥/١٣٨٧

 شوراى وزيران جمهورى اسلامى افغانستان در جلسات موْرخ ٧\٨\١٣٨٦و ٢٦\٩\١٣٨٦ طى مصوبه هاى شماره ٢٩ و ٣٦ خويش به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظيفه سپرد تا امور مالى رسانه ها را بصورت همه جانبه بررسى نموده چگونگى تمويل آنها را توسط موسسات ، سازمانهاى بين المللى و دولتهاى خارجى طى يک گزارش به کابينۀ کشور ارائه نمايد .

بعد از گزارش ابتدايى امروز ٧ اسد ١٣٨٧ گزارش مفصل تر درين مورد به شوراى محترم وزيران پيشکش گرديد. طوريکه در گزارش ديده ميشود بعضى از منابع تمويل رسانه ها ،بخصوص تلويزيونهاى خصوصى شفاف نيست و تعدادى از تلويزيونها که در بيلانس خويش عايد شان را بيشتر از مصرف نشان داده اند ماليات خويش را به وزارت محترم ماليه تحويل ننموده اند .

علاوتاً بعضى از کشور هاى خارجى يا سازمانهاى مربوط آنها ، حتى ارگانهاى نظامى مربوط آنها بدون در جريان قرار دادن وزارت اطلاعات و فرهنگ و در مجموع حکومت به تعدادى از رسانه ها بخصوص رسانه هاى تصويرى چه بصورت علنى و چه سرى پول پرداخته اند . با در نظر داشت نکات فوق وزارت اطلاعات و فرهنگ يکبار ديگر از رسانه ها و در قدم اول از تلويزيونهاى خصوصى بر اساس مصوبات شوراى وزيران و بويژه بر اساس قانون رسانه هاى همگانى اکيداً ميخواهد تا چگونگى و راپور امور مالى خود را منظماً در اختيار اين وزارت قرار بدهند .

دولتهاى خارجى و موسسات مربوط آنها از دادن کمکهاى مستقيم به رسانه ها جداً ابا ورزيده اين کار را از طريق وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام بدهند تا در نتيجه مطبوعات و رسانه هاى ما آزادى واقعى خود را حفظ نموده و از اثرات سوُ و منفى ديگران مصون بمانند. زيرا که شفاف بودن منابع مالى رسانه ها يگانه ضامن آزادى آنها و آزادى بيان در کشور است .