کور / شعر / کبــــان

کبــــان

ځان مې واخله دا زمان راځنـــې واخله


زما ژوند زما جهان راځنــې واخله


دا زړګـــــی شو یوه زیرمه د غمونو


ځانکندن کې هرارمان راځنــې واخله


دا دنیـا راته ســـوراورد سره دوذخ شوه


دا دوه مـخي ګاونډیان راځنــې واخله


سمندر شوله نړۍ انســان کبــــان شول


له ځنګله تور کارغان راځنــې واخله


ساه مې ولاړه شنه  اسمان ته په ختو شوه


نور قلم د ژوند دیوان راځنې واخله