کور / راپور / گزارش مصوبات شورای وزیران مورخ 8 ميزان 1387

گزارش مصوبات شورای وزیران مورخ 8 ميزان 1387

جلسۀ نوبتي شوراي وزیران با تلاوت آيات چند از كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محترم حامد كرزي رئيس جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

  در ابتدا جلالتمآب رئيس جمهوري ا.ا سعي و تلاش دولت افغانستان را براي رهايي محترم عبدالخالق فراهي سفير افغانستان در اسلام آباد كه چندي قبل از شهر پشاور ربوده شده بود به جلسه ارايه نموده فرمودند: در جهت رهايي موصوف از طريق وزارت امور خارجه و منابع ديپلوماتيك با دولت پاكستان در تماس بوده، خواهان همكاري و توجه جدي مقامات كشور پاكستان در رهايي آقاي فراهي گرديده و افزودند: در اين رابطه با شخص رئيس جمهوري پاكستان در تماس بوده ام و در آينده نزديك از پيشرفت در اين مورد اطمينان بدست خواهد آمد.

   همچنان رئيس جمهوري از اشتراك در شصت و سومين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويارك و ايراد سخنراني شان در مقر ملل متحد به مجلس معلومات داده چنين فرمودند: ما زماني بر افراط گرايي و تروريزم موفق ميشويم كه پناهگاهها، مراكز ترويج و تمويل تروريزم در منطقه نابود گردد ضمناً بر افغانيزه شدن  مبارزه با تروريزم تاكيد بعمل آمد. تامين امنيت شاهراه ها، تجهيز، تقويت و افزايش نيروهاي اردو و پوليس ملي از جمله مسايلي بود كه در مركز تحقيقات آسيا و ديگر مجالس مورد بحث قرار گرفت. در ضمن بيانيه در مجمع عمومي سازمان ملل متحد با قاطعيت از نيروهاي ائتلاف بين المللي موجود در افغانستان خواستم تا از ادامه تلفات ملكي در عمليات هاي نظامي خودداري نمايد تا مبادا بر همكاري مردم افغانستان با جامعه جهاني و نيرو هاي ائتلاف بين المللي در كشور خدشه وارد نمايد.

  همچنان رئيس جمهوري از ملاقات شان با رئيس جمهوري امريكا در واشنگتن اظهار خرسندي نموده اين ملاقات را فوق العاده مفيد و ثمربخش خوانده فرمودند: گفتگو در فضاي نهايت دوستانه صورت گرفت تاكيد ما اين بود تا به منظور جلوگيري از تلاشي هاي خودسرانه و بمبارد هاي هوايي غير دقيق روي يك چوكات و پاليسي جديد بين دو كشور توافق بعمل آيد. رئيس جمهور امريكا با پذيرفتن اين ملاحظه پيشنهاد نمودند تا براي جلوگيري از اشتباهات و تحكيم روابط هر چه بهتر در همه عرصه ها اعم از اقتصادي، سياسي، نظامي، امنيتي، فرهنگي و غيره هئيت مشترك و دايمي مركب از مسوولين دولتي ايجاد و موضوعات قابل رسيده گي از همين طريق مرعي و تعقيب گردد.

  در حاشيه كنفرانس، رئيس جمهوري در نيويارك و واشنگتن با آقاي كلنتون رئيس جمهوري اسبق امريكا، خانم سارا پلين و جو- بايدين كانديدان معاونيت رياست جمهوري امريكا، اخضر ابراهيمي، خليل زاد، رئيس جمهور پاكستان، صدراعظم هالند، صدراعظم ناروي، وزير خارجه، وزير دفاع ايالات متحده امريكا و وزير خارجه امارات متحده عربي ملاقات هاي جداگانه داشتند كه حايز اهميت براي پيشرفت تفاهمات نسبت به افغانستان بود.

  مطابق به اجندا، محترم محمد كريم خليلي معاون دوم رياست جمهوري از پلان فراهم نمودن 93 هزار تن مواد خوراكي در هنگام ضرورت به مناطق آسيب پذير و    صعب العبور كشور اطمينان دادند، همچنان وزير تجارت و صنايع از جريان نورمال انتقال گندم خريداري شده از كشور پاكستان به جلسه خبر داده افزود: آفر هاي جديد براي خريداري گندم به ارزش يكصد مليون دالر در جريان است كه الي هفته بعدي جريان ارسال آفر ها به پايان ميرسد، برويت آفر هاي واصله كميسيون موظف در قسمت خريداري گندم اقدام خواهد نمود.

  شوراي وزيران به منظور انسجام بهتر پروگرام هاي موسسه WFP به وزارت احياء و انكشاف دهات مجدداً وظيفه سپرد تا منحيث نماينده ارتباطي حكومت افغانستان پروگرام هاي اين موسسه را با ساير وزارت ها و ادارات در محلات هماهنگ سازد و همچنان آن وزارت در قسمت انتقال گندم به ولايات و ولسوالي هاي آسيب پذير و صعب العبور اقدام عاجل نمايد.

  متعاقباً محمد كريم خليلي معاون دوم رياست جمهوري و رئيس كميسيون و وزراي حج و اوقاف و ترانسپورت و هوانوردي از پيشرفت جريان آماده گي براي اعزام حجاج به عربستان سعودي به جلسه اطمينان داده خاطر نشان نمودند كه جريان آماده گي اعزام حجاج به عربستان سعودي طي جلسات متعدد تحت رياست معاون دوم رياست جمهوري بصورت نورمال مورد ارزيابي قرار دارد.

  طبق اجندا، نظر کمیسیون موظف در رابطه به احیأ و بازسازی فابریکات کود و برق مزار شریف توسط معین وزارت اقتصاد به جلسه چنین مطرح گرديد:

  در جلسة مورخ 21/5/1387 شورای وزیران به وزرای معادن و مالیه تحت نظر وزیر اقتصاد وظیفه سپرده شد تا موضوع ابقأ و یا تغییر شخصیت حقوقی تصدی فابریکات کود و برق مزارشریف را همه جانبه تحلیل و ارزیابی اقتصادی نموده و نظر مشخص خویش را به شورای وزیران ارایه نمایند.

  بتاسی از فیصلة شورای وزیران، وزرای موظف بعد از ارزیابی همه جانبه، ادامة فعالیت این تصدی را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی مفید ارزیابی نموده واحیأ و بازسازی تصدی متذکره را مورد تائید قرار داده است.

  شورای وزیران با تائید گزارش ارایه شده، وزارت معادن را موظف نمود تا کار های مطالعاتی و تدارکاتی آن را آغاز نموده، وزارت مالیه تمویل مبلغ 15 ملیون دالر بودجة احیای مجدد این فابریکات برای مدت سه سال را در بودجة انکشافی سال 1388 در اولویت قرار دهد.

  متعاقباً گزارش کمیسیون موظف در رابطه به تدارک مواد سوخت مرکز گرمی مکروریانها توسط کابل شاروال و معین وزارت اقتصاد به جلسه مطرح شد.

  بتاسی از حکم مقام ریاست جمهوری، کمیسیون مشتمل از معینان وزارت های مالیه، معادن، تجارت و صنایع، شاروالی کابل تحت نظر وزیر اقتصاد موظف گردیده بودند تا راه های عملی پرداخت پول مرکز گرمی مکروریانها را طی سال 1385- 1386 توسط باشندگان مکروریانها و تدارک وجوه پولی را غرض خریداری تیل مورد نیاز سال 1387 برای مرکزگرمی مکروریانها بررسی و نتیجه را به شورای وزیران گزارش دهد.

  کمیسیون موظف ضرورت تیل سال 1387 را مقدار 3100 تن به قیمت تخمینی 162 ملیون افغاني محاسبه نموده است.

  شورای وزیران با درنظرداشت محدودیت های بودجوی فیصله بعمل آورد تا شاروالی کابل خریداری تیل مورد ضرورت را مطابق بودجة پیشبینی شدة سال 1387 تصدی حفظ و مراقبت مکروریانها  خریداری و وزارت تجارت و صنایع موظف شد تا تیل های بدون کیفیت مصادره شدة سال قبل را به تصدی حفظ و مراقبت انتقال دهند.

  در بخش دیگر اجندا، گزارش هیئت موظف در رابطه به کیفیت ساختمان سرک های شهر کابل و ولایات کشور توسط رئیس کمیسیون موظف به جلسه چنین مطرح شد:

  بتاسی از حکم مقام عالی ریاست جمهوری، نمایندگان وزارتهای مالیه، انکشاف شهری، فواید عامه و شاروالی کابل تحت ریاست معاون ادارة اسبق مبارزه با ارتشأ و فساد اداری موظف گردیده بودند تا کیفیت اعمار سرک های شهر کابل را بررسی و نتیجه را به مقام ریاست جمهوری گزارش دهند.

  هیئت موظف سرک های میدان هوایی الی سه راهی پولیتخنیک، سرک 60 متره احمد شاه بابا به استقامت های قلعة زمانخان و فابریکة نوشابة حبیب گلزاد، سرک پل سوخته – دشت برچی، سرک 70 مترة چهار راهی شهید الی چهار راهی ده کیپک را دقیقاً ارزیابی و نواقص در قرارداد ها، تعلل در کار و نقایص تخنیکی سرک های متذکره و برخی از سرک های ولایتی را به جلسه توضیح نمود.

  شورای وزیران بعد از استماع گزارش به کمیسیون موظف وظیفه سپرد تا گزارش ارزیابی این سرک ها را طور فشرده با جزئیات بیشتر غرض اتخاذ تصمیم هفته آينده به مقام ریاست جمهوری ارايه نمايند.

  همچنان پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به انتقال برخی از آثار نسخ خطی غرض ترمیم و وقایه به کشور جاپان توسط وزیر آن وزارت به جلسه چنین توضیح نمود: مطابق ماده 65 قانون حفظ آثار تاريخي و فرهنگي و بتاسی از مصوبة شماره 27 مورخ 6/7/1386 شورای وزیران به تعداد 543 قطعه پارچه های کوچک نسخ خطی که مربوط دورة بودایی میباشد و از مغاره های بامیان توسط تیم مشترک باستانشناسی   افغان – جاپان کشف گردیده بود بين سالهاي 2003 الي 2005 غرض ترمیم و پاک کاری به کشور جاپان انتقال گردیده بود که بعد از جدا سازی تعداد این آثار بالغ به 581 پارچه گردید که از جمله 149 پارچة آن پاک کاری و بقیه به وقت دیگری موکول شد.

  اخیراً مرکز دارائی های کلتوری توکیو جاپان طی نامة رسمی آمادگی همکاری نموده و تقاضای ترمیم و پاک کاری متباقی آثار را نموده است.

  شورای وزیران انتقال و برگردانیدن مصئون پارچه های خطی دوران بودا را غرض مرمت و ترمیم کاری به کشور جاپان مورد تائید قرار داد.

  متعاقباً سرقت چند قلم آثار تاريخي و فرهنگي از قلعه اختيارالدين ولايت هرات توسط وزير اطلاعات و فرهنگ به جلسه مطرح شد، شوراي وزيران، وزارت هاي امور داخله، اطلاعات و فرهنگ، اداره مستقل ارگانهاي محل و والي ولايت هرات را موظف نمودند تا موضوع را جداً مورد بررسي قرار داده عاملين قضيه را دستگير و جهت دستيابي به آثار سرقت رفته از هر گونه اقدام مقتضي دريغ نورزند.

  در اخیر جلسه، معاهدات بین المللی ذیل توسط وزیر امور خارجه به جلسه مطرح و مورد تائید قرار گرفت:

پروتوکول همکاری در عرصة ترمیم سرک قندز – تالقان بتاریخ 9/2/1387 شمسی مطابق به 28/4/2008 میلادی بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری قزاقستان به امضأ رسیده است. مطابق به این پروتوکول کشور قزاقستان جهت همکاری در عملی سازی پروژة ترمیم سرک قندوز – تالقان تمام اقدامات را برای اختصاص پول بمنظور تمویل پروژه اتخاذ نموده و جمهوری اسلامی افغانستان اقدامات لازم را برای تعیین مقدماتی مسیر سرک در قلمرو خود و انجام مطالعه و بررسی اساسی تخنیکی و اقتصادی اتخاذ و در مورد بکاربستن پول اختصاص داده شدة جمهوری قزاقستان و حجم کار انجام شده به جانب قزاقستان معلومات ارایه مینماید.
پروتوکول اعمار شفاخانة سی بستر در ولسوالی ورس ولایت بامیان بتاریخ 2/ثور/1387 شمسی مطابق به 21/ اپریل/ 2008 میلادی بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری قزاقستان به امضأ رسیده است. مطابق به این پروتوکول کشور قزاقستان اقدامات لازم را به منظور تمویل پروژة فوق الذکر و مصرف مبلغ پنجصد و هفتاد هزار دالر امریکائی به عهده گرفته، جمهوری اسلامی افغانستان اقدامات لازم را برای اعمار شفاخانة سی بستر در ولسوالی ورس بامیان اتخاذ مینماید، از پول اختصاص داده شده از جانب جمهوری قزاقستان در چوکات عملی سازی پروژه استفاده بعمل آورده و از آن نظارت مینماید و از پیشرفت کار هر سه ماه یکبار به جانب قزاقستان         معلومات میدهد.
  شوراي وزیران، وزارت امور خارجه را موظف نمود تا طبق فقرة (5) مادة (90) قانون اساسی ج.ا.ا، آنعده معاهدات فوق الذکر که ایجاب تصدیق شورای ملی را مینماید، از طریق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی به آن شورا ارجاع نماید.