کور / شعر / اختر

اختر

راځه ښکلـی اخــتــره ولـــســو تـــه مـــبـــارک شــــه
دی دنګو دنګـو غـرونـو او درو تـه مـبارک شــه


اختره خوشحالی ئې کــه پــیــونــد د دوو زړونــو
نــفــاق تـه ورکـه وی د وطن شـپـو تـه مبارک شه


اختره خوشـحـالی ئــې تـــا راوړی هـم مـیـلـی دی
مـیـلــی او اخــتـرونــه لـــوی وړو تــه مـبـارک شــه


اختره خوشحالی ئې په جـونـګــړه د پښـتـون کې
د لوی پښـتونـــخــوا دې پــښـتــنــو ته مبارک شه


اختره خوشحالی ئې د نسیم خــورو وږمــــو کــې
په هر ځای چې پښتون وی ته هغو ته مبارک شه