کور / شعر / د اتلنتيک د توپاني څپو په منځ د بندو افغانانو اواز

د اتلنتيک د توپاني څپو په منځ د بندو افغانانو اواز

محمديوسف خدمتګار مزدورزوی


هغه مظلومې ښځې
هغه تنکي ماشومان
دا وښکو ډکې سترګې
په نا معلومه روان
په منډو منډو ځغاسته
له کلی وتښتيدل
چا پرې وه نه پوښتلي
چا پرې وه نه ژوړلي
ځينو پې وخندلی
په منډو منډو ځغاسته
له کلی وتښتيدل
د چا له زوره ځينې
له خپله کوره ځينې
له پلار او وروره ځينې
په منډو منډو ځغاسته
له کلی وتښتيدل
د دوی ګناه څه وه
سهوه خطا څه وه
ظلم تا دا څه وه
په منډو منډو ځغاسته
له کلی وتښتيدل
د دوی مشران څه شول
لمسي پچيان څه شول
ښکلي ځوانان څه شول
په منډو منډو ځغاسته
له کلی وتښتيدل
په توپاني بيړۍ کې
افسانوي نړۍ کې
په اخري ګړۍ کې
په منډو منډو ځغاسته
له کلی وتښتيدل
دغه د چا بچي دی
د پت حيا بچي دي
افغانه ستا بچي دي
په منډو منډو ځغاسته
له کلی وتښتيدل
څوک يې اوازنه اوري
فرياد او ساز نه اوري
سوز او ګوداز نه اوري
په منډو منډو ځغاسته
له کلی وتښتيدل
اخر غيرت څه دی
پت شجاعت څه دی
ستا شهامت څه دی
په منډو منډو ځغاسته
له کلی وتښتيدل
د مزدور زوی واوره
د ورور او زوی واوره
د ترور، تروزۍ واوره
په منډو منډو ځغاسته
له کلی وتښتيدل
د خدمتګار ارمانه
اې لوړ وقار افغانه
لږ شه خبر له ځانه
په منډو منډو ځغاسته
له کلی وتښتيدل
١٣٨٠


هيلې يادونه او منزلونه له ټولګې څخه
د ګران هيوات افغانستان د سولې ملي يووالي او خپلوکی د ټينګښت او د دموکراسۍ د راګرزيدلو لپاره د وطن پالو د موکراتيکوقوتونو په خاطر٠
١٣٨٠ ل هه مرعومی