کور / شعر / میلمنو سترګو

میلمنو سترګو

ګل اغا احمدي وردګ
و خوړم عالمه غرڅنو سترګو
زه د عشق په سیمه کې مړو، مړوسترګو
مخامخ یې غیشي توغولي دي
کلک زخمي زخمي کړم بې رنجو سترګو
زما د ژوند خانه یې راته وویشته
ټول سپیره سپیره کړمه سپيرو سترګو
داسې له هیبت او ځواکه ډکې وې
مات یې کړم ملنګ یې کړمه دوو سترګو
وکتل ظالمو د ښکلا په ځیر
پوخ یې کړم، لمبه یې کړمه سرو سترګو
زه یې بې له سترګو بل څه نه وینم
داسې کړم بې هوشه میلمنو سترګو