کور / شعر / هيواده

هيواده

 

دسما ل يې درنه جوړ كړلوهيواد ه
پـا كـوي پـه تـا لاسونه بي بنيـا   ده
ريښتني اوخوا خوږي درنه يووړل
وا كمني نن پـه تا كـړي بي سوا ده
لـوړي شمـلي يې د رنه پـري كړي
داغيـارو په لاسونو سو ي بر با ده
نوروښوره هـوس شه غورځنګونه
واخـلـه لـيـندي غـيسي لـه صيـا ده
راكړه موږته دامـان ،ايوب سرونه
چي خلا ص دزما ني شي له جلا ده
څـپـا نـده پــښتنـو كي پـښتني  كـړه
اغيارچي دي شي خاوري له فرياده
د(رحمت) لاسونه پورته دي وتا ته
خـدايـه سا ته پښتا نه له سـاړه با ده                  رحمتي ګيلا نو ال -دبي
                  18 / 10 / 2008