کور / شعر / غزل

غزل

وخته پـــه خپل شيرينه ذات کي دغــله لاره نيسم


پدي ناورین رنګه حالات کي دغـــــله لاره نیسمسبــادی وترټي له کلـي دي ګوښه کــړي بیرتـــه


چي دکوم جرم په صــفات کي دغلـــه لاره نيسمدکلـــي خان مي ورشريک وي په دي واړه سلا


ځکه دیار په ملاقـات کـــي دغلــه لاره نيســـــمبي ګنــاه خلــګ په زنـــدان کي اچــوي زورور


زه په مظلوم ښکلي خیالات کي دغله لاره نیسمچی رانه چوریي دباګـــرام ښکلاکړه واړه هغو


زه بشرمل خوپه کلات کي دغلـــه لاره نیســــم