کور / شعر / ښکلاوتښتېده

ښکلاوتښتېده

 

ستاچي لــــه خیالــــه وفاوتښتېده
زمالــــــه نصیبه خنـــــــداوتښتېده
دلته تــــــه نــــــورنـشته دبلبلوآواز
دحـــسن باغــــــه!  ښکلاوتښتېده
وایـــــه کنعانه یوسف چیرته لاړی
دپــلار لـــه سترګـــــور ڼاوتښتېده
داوښکــــوهارمي ټول زره زره شو
څیـــري ګرېــــــوان یم ژړاوتښتېده
چـــي ډارول یې ماشومان دکلـــــي
هـــــغه ډارنــــــه بــــــــلاوتـــښــتېده
دمحــــــبت پــــــــه زولنـــــــوتړلـــــې
زمالـــــــه جـــنونـــــــه حیاوتښتېده
افغانه ستا خواږ،خواږه ملګـري
ســــول شهیدان لـــه دنیاوتښتېده


۱۳۸۷/۱۱/۱