کور / سياسي (پاڼه 340)

سياسي

B2 سياسي ليکني

د امريکا لويــي غلطـۍ

ډاکټر نثار احمد صمد

تفصیل

CIA ans Alquida two names with same job

Engineer M Irfan Khan Momand

تفصیل