کور / هستوي فزيک (پاڼه 9)

هستوي فزيک

B3 ساينس ( دهستوي فزيک ځانګړې برخه)

ولې د نور چټکتیا په طبعیت کې د چټکتیا وروستی حد دی ؟

پوهنیار - تنها اندړ

تفصیل

رادار Radar

عمران هدايت

تفصیل

په انټرنټ روږدتیا لکه په نشه یی توکو روږدتیا ده

پوهنیار تنها - اندړ

تفصیل

په افغانستان کی د ګرځنده او سیمداره تیلیفونو مکالمو ته غوږ نیول

انجنیر سید احمد شاه سادات

تفصیل