کور / نوراني : بوديجه له نياو څخه لرې ده / 11813334_137600356578736_3891371612702759570_n