کور / د کونړ ولایتي شورا دعصري دوه پوړیزې ودانۍ څښتنه شوه / د کونړ ولایتي شورا دعصري دوه پوړیزې ودانۍ څښتنه شوه

د کونړ ولایتي شورا دعصري دوه پوړیزې ودانۍ څښتنه شوه