کور / هزار لبخند برای صلح / Kamal saddat sadat كمال سادات