کور / شعر / غزل

غزل


څــــــو خـــــوږې خـــــــوږې خــــبرې مې راوړي
ســـــــندربول يمه ســـــــــــــــــــندرې مې راوړياې د ښـــــــــار پېغلې د غرونو هلك راغلــــــــم
پلـــــو ونيســــــه ګــــــــورګـــــــــورې مې راوړيدوې لېمې مې ستړې شوي لاس را اوږد كړه
پرې څــــو اوښــــــكې مرغلــــــــرې مې راوړيســــــــتا څېره كې به ځاى نيسي ته يې ګــــوره
چـې د بــرنـــد نظـر لـښـــــــــــكـــــرې مې راوړيخوږ نظر او موسكې شـــــــونډې غېږ ته راشه
دا يـــو څــــو هيلـې لـــــــــه لــــــــــرې مې راوړي