کور / شعر / غزل

غزل

شعرونه مي ليــــكل چي قلمونه ماتـــــېدل
غزل مي جوړول چي مي لاسونه ماتــــېدلجانانه ستا په خيال كي مي سوچونه اخيستل
سندره مي ليكل ستامي خــــيالونه ماتېـٰٰٰٰٰٰٰـدل


رقيب مي په ليدوؤپټ مي زړه سوځېدوســو
نصيب مي راسره ؤپيمـــــانونـــه ماتــــــېدل


قسمت دي سوځېدلى احمدي په جهـــنم كي
پرلاري دجانان دي قـــدمـــونه ماتېــــــدل