کور / شعر / شاعره – ياره

شاعره – ياره

ای  شاعره  ياره  په  سندرو  کی  رڼا   راوړه
زرينه  د  سپوږمۍ  د  پلوشو  نه  ځلا   راوړه

دا  د  بلا  لور   دا   زمانه    بدرنګی    ويشی
ته  ورته  ښايست  او  رنګينی  او  ښکلا  راوړه


وينی  په   هر    پل    کی  انسانی  حرمت  پيمال
مستو   سرودونو    کی   زيری   د   سبا  راوړه


وينی  په  هر  پل   کی   انسانی   حرمت   پيمال
مينه   مينه   وفا   وفا    خندا   خندا    راوړه


ؤ سوه   ميخانه   د   ساقی   لاس   کی   زولنی
راشه    اوس    ساقی   شه   پيمانه  د  سوما   راوړه