کور / شعر / مورې

مورې

ته یونایاب ګنج اودولت ددې دنیا یې مورې
زما دژوند بله ‌‌‌ډیوه دمخ رڼایې مورې


ته یې دمینې محبت اوشفقت یو ډالی
ته یې دخداې مهرباني اودرحمت یوډالی
ته سعادت مې ددنیا او دعقبا یې مورې
زما دژوند بله ‌‌‌ډیوه دمخ رڼایې مورې


ته یې زما دامیدونوارمانونو هما
ته یې زمادتصوراودفکرونو دنیا
ته مې دخیال اودخوبونو یورښتیا یې مورې
زما دژوند بله ‌‌‌ډیوه دمخ رڼایې مورې


دژوندانه دسفر تا راته کتاب راکړی
دښه اوبد تمیزاوفرق تا بیحساب راکړی
ته مې دهر قدم اولارې رهنما یې مورې
زما دژوند بله ‌‌‌ډیوه دمخ رڼایې مورې


تا راته ژبه تا شناخت ددې خپل ځان راکړی
دمعرفت درس تا دځمکې او آسمان راکړی
ته مې دتورو او تیارو شپو سبا یې مورې
زما دژوند بله ‌‌‌ډیوه دمخ رڼایې مورې


تازحمتونه ډیر ګاللی زما په درد او علاج
تادی ایستلی زما دسکون اوراحتونو ډیر باج
ته مې غم خوارته مې همدرداومسیحاءيې مورې
زما دژوند بله ‌‌‌ډیوه دمخ رڼایې مورې


زما د ناآرامه او زخمې زړګی دوا ته یې
هرمسرت او هر خوشي مې ددنیا ته یې
ځکه ګران په طاهري ته ترهرچا یې موری
زما دژوند بله ‌‌‌ډیوه دمخ رڼایې مورې