کور / شعر / غزل

غزل

زه عاشفانوسره کارنه لرم
جوړمينانوسـره کارنه لرم


مينه مي خوښه ده خو نه ئ کومه
دسروگلانوسره کارنه لرم


نن ليوني شـــومه پدي خبره
چه ليونيانوســـره کارنه لرم


بي وسه شوي يم دخپله لاسه
توروکارغانو سره کارنه لرم


مابينواپه کـــــــــــاڼوولي ولي
سروسرولبانوسره کارنه لرم