کور / شعر / ملنګ سرود

ملنګ سرود

              


ستا  د  نا ز  هر ه  خبر ه ،  تېر يا د و نه   را  له  راو ړ ي
و ه  خو ږ ه   لکه   سند ر ه ، تېر  يا د و نه  را له راوړي


چي  مي  او ښکي په څپوشي، دشېبو په جورسيندکي
تل   و ر ګډ  شم  بې ګو د ره ، تېر يا د و نه  راله راوړي


د دې  هر سېتار تر تا ره ، چي ملنګ  سرودونه   ېوسې
خو  ما ت   فکر ه   نغمګر ه ، تېر يا د و نه  را له راوړي


د سپو ږ مۍ  په  او بو پر ېو لل ، ما دډيرو شپو مخونه
د  ر  ڼا  هر ه   ډ غر ه  ،  تېر  يا د  و  نه   ر ا له   ر ا و ړ ي


چي  د حسن  په  ګرداب  يې ، زمادژوندکښتۍ چپه کړه
خيا ل    له  هغه   سمند ر ه ، تېر يا د و نه  ر ا له  راو ړ ي


ژ و بل  زړه  مي دسرو شونډو، شنوخالونو په هوس ځي
له   همد ې   خو ني   لښکره ، تېر يا د ونه  را له  راو ړي


چي   هر  ښکلی  ما ځيګر به ، د وصال  لمحوته  خور وو
 ا و س   له   هغه  ټو ل   ټغره ،  تېر يا د و نه  را له  راو ړي


ملتيار که هرڅوورک شم،په بدرنګ-بدرنګ وختوکښي
ستا   ښکلا  و ه   جاد و ګره ،  تېر يا د و نه را له  را و ړ ي