کور / شعر / غزل

غزل

  دا لمر وي ستا په لاس کې دا هلال وي ستا په لاس کې
چې ګورمه د ستورو ډک دسمال وي ستا په لاس کې
 
سپرلې غوندي چې راشو اوښکي يوسو په لېمو کې
هر وخت دلته جانانه ته وا کال وي ستا په لاس کې


دا ټولې پلوشې که سره غونډې شي ذره شي
هر لورى چې تعقيب کړو دغه خال وي ستا په لاس کې


 د شپو له لړمانه څخه چې هره نغمه پاڅي
هر سور يې ستا په لاس وي هم يې تال وي ستا په لاس کې


 دښمن ته بلا ډېر زخمونه واړوې مګر خو
نه توره در سره وي او نه ډال وي ستا په لاس کې
 


چې لاس دي بې غميو شي يو څنډ ور لره ورکړې
زموږ د مرغلرو اوښکو ټال وي ستا په لاس کې
 


هرڅوک درته غوږ غوږ وي هر غاټول هم درته څک وي
کوچۍ تاندي سندرې هر مهال وي ستا په لاس کې