کور / شعر / پښتنه

پښتنه


داښاېسته چې په ګودر کښې نن ولاړه ده                    تورې سترګې ښايسته نرۍ يې غاړه ده

ښه ځلانده رڼاسپوږمی دڅورلسم ده                           تورې زلفې شنه دانه ېې نن په غاړ ه ده
نظرېې نه کړې دامغروه پښتنه ده                      دهمزولورخصت اخلي دوطن په ننګ و لاړه ده
سورسالوپرسرداذادې جنګ ته روانه ده           سوچه رشتېاېې مينه داحسان ترڅنګ ولاړه ده
داښاېسته چې په ګودر کښې نن ولاړه ده                      تورې سترګې ښايسته نرۍ يې غاړه ده

ښه ځلانده رڼاسپوږمی دڅورلسم ده                        تورې زلفې شنه دانه ېې نن په غاړ ه ده
نظرېې نه کړې دامغروه پښتنه ده                   دهمزولورخصت اخلي دوطن په ننګ و لاړه ده
سورسالوپرسرداذادې جنګ ته روانه ده         سوچه رشتېاېې مينه داحسان ترڅنګ ولاړه ده