کور / شعر / د يوې مېرمني هيله / نظم

د يوې مېرمني هيله / نظم

وحشي لېوان را پسې ګرزي د مرګ
زما د زنې خاله و مې نه خوري
تر زړه دي ځار شم ماته مينه راکړه
چې دا څلور دېواله و مې نه خوريتر ډيلي لاړ شه ټوله سيمه واخله
د هر يوه تخت دي هم ستا وي اشنا
يو په تندي کې ګونځي مه راوله
زما د زړه تخت دي هم ستا وي اشناستا د زړګي دنيا وړه ده، که نه
له دې نه پرته بل مکان نه لرم
ستا په همدې دنيا کې شپې تېروم
زه هغه څوک يم چې جهان نه لرمله لمانځه پس چې کله لاس پورته کړم
د خداى په لوري چې دعا لېږمه
يو څو خبرې بس د ځان لپاره
نورې خبرې په کې ستا لېږمهدا چې زه څه لېږم د خداى په لورې
دا چې زه غواړم کوم جواز جانانه
ستا پر بدن داسې غوږونه نشته
چې باندې واورې دا اواز جانانهچې هلته ليري چيرته ډز پورته شي
لکه هوسۍ غوږونه څک ونيسم
سل اندېښنې مې په زړه ځي او راځي
له خندا دواړه شونډان کلک ونيسمدا اندېښنه په کې تر ټولو زور وي
نه چې ګلاب مې رژېدلى نه وي
دا د ټوپک تر خولې وتلى خزان
زما د ګلاب په لورې تللى نه وىستا په تندي زما نظر پاته وي
کله چې هم په ژوند کې سا اخلمه
ليک خو مې نه وي زده چې ويې لولم
لکه تصوير ځنې معنا اخلمهنو اى زما د ژوند شېرين ملګريه
لږ خو و سترګو ته ړنا راوله
لږ په ړنو سترګو راګوره ماته
ستا ټول غمونه خداى په ما راولهتر ډيلي لاړ شه ټوله سيمه واخله
د هر يوه تخت دي هم ستا وي اشنا
يو په تندي کې ګونځي مه راوله
زما د زړه تخت دي هم ستا وي اشنا