کور / شعر / غزل

غزل

دنظرڅرک ورباندی وکړه اعتباریی مات کړه
داچی په حسن ده مغروره داخماریی مات کړه


رویباره تاخوپرون لاپی دخانۍ کولی
ورځه ورځه ورباندی ورسه جوړاغیار یی مات کړه


دشنوبنګړوشورچی دیارنه پرته بلڅوک واوري
بس بغاوت کی یی زړګیه شرنهاریی مات کړه


داچی یاربل وطن ته ځی وایی خدای پامان نور
دزړه دتل خبره داوی جوړ کفتاریی مات کړه


زاهده تاخو پرون داویل چی شیخ خپه دی
نن یی پخلاکړه دجامونوشورهاریی مات کړه


داچی په نازنخروستازړه ځوروي یی عزیزی
ورسه نادان یارنه اودغه زشت کردار یی مات کړه