کور / شعر / ګونګۍسندرې

ګونګۍسندرې

ای دافغان دتوری شرنګه تا را پاڅومه
ګرانه اشنا له ونی دنګه تا را پاڅومه

دلته یوپاڼ دی اوبل فړانګ دی څه ویلای نشم
ای له کلونو چی وی ګونګه تا را پاڅومه

دلته نغمو دلته سندرو ځان خاموش نیولی
دادم خان درباب ترنګه تا را پاڅومه

موږخو اورته نه وردانګوزه مجنون د شیدو
که ځان سوځل وی نو پتنګه تا را پاڅومه

ګوره تکلیف دی کړاونه دی آرام نه لری
که وی لویدل هم له ګرنګه تا را پاڅومه

زما احساس زما هیمت خو سرټیټی خوړلی
خاورته تللیه غنم رنګه تا را پاڅومه

رحیم خوشال وایی پیغام به درته ولولمه
ای نازولیه له پالنګه تا را پاڅومه