کور / شعر / په مینه کي چل ول

په مینه کي چل ول

دوه یاران وه یو صادق او بل چلباز صادق ورک په صداقت نه لیده چلباز
جوړول چلبا ز په مينه کي چل ول صادق نه پوهېده،چې یار ئي دی چلباز
صادق کوله مینه تېرتر سر او مال پټ کارونه اوچلونه بیا ګوره د چلباز
محبت او چلبازي کله سربیا خوري پائي وي خراب د صادق او د چلباز
مینه نه سي تربګني سي بله بلا سي بله چاره نه وي صادق درومي له چلباز
کړي وده محبت بیا له صاداقته کله لري لار پکښې اوباز او بیا چلباز
مینه ډیره پاکه،هم ښکلې په ګلونو پرېږدي و ځان ته کله مکار او بیا چلباز