کور / شعر / درې بيته

درې بيته

په يوه خوله شوه په ژړا ، راته يی کنځلې وکړې
راپسې يې راوستو دادا ، راته يی کنځلې وکړې

خپل ورور به ووژني پښتون ، چې ترې پوښتنه وکړې
نو درته وبه وايي دا ، راته يی کنځلې وکړې

چې يې راوکتل ما خپلې شونډې وچيچلې
سر يې کړ ټيټ شوه په خندا ، راته يی کنځلې وکړې