کور / شعر / غزل

غزل

توریې کړو چې تیز شي نظر نورهم دتیرو سترګو
خدای خبر چې بیا به څومره وژني په چړو سترګو

بیا د زړونو ښکار ته راوتلې د سینګار سره
ګوري راته خاندي خماري آشنا په سرو سترګو

داسې به ښکاریږي بې آزاره او آرام درته
څوک دې غلط نشي قاتلانو په دې مړو سترګو

په یو نظر به یوسي د زړګي سکون په غلا درنه
نکړي د امن طمع هوښیار د غلچکو سترګو

وژنې طاهري نن صبا هرڅوک د ټوپک په زور
خو وژني زما آشنا پخپل ملالو غمزدو سترګو