کور / شعر / غزل

غزل

موږپښتانه يودهرڅه له مخه جنګ غواړو
نه په ثواب نه په عذاب يوداغورځنګ غواړو
ساقي پياله راډکوه اوس لابې هوښه يوموږ
بس په تش نوم درسه پياله ډکه دبنګ غواړو
زموږدغه کلی دبې دردوانسانانوکلی
نه موزاهدنه متصف اونه ملنګ غواړو
مطربه بياداسي خوشحالي نغمې وږغوه
په مست شهبازمسته نغمه درسه په شرنګ غواړو
داستاپه درکي موخالقه تاته څه کړي دي
نوم دشهيدحوري جنت اوسورپلنګ غواړو
زه مينه يار کوم داسوال خالقه ستاپه درکي
لاندي ترعرش ګلونه فرش دجانان څنګ غواړو