کور / شعر / نا معلومه انتها

نا معلومه انتها

دغـــه حـــــالات راتــه بد نامـــه ښکاري
دا هلــې ځلــې هـــــــم ناکامـــــــه ښکاري

چې واک کې هيڅ په لاس کې هيڅ نلرو
دغـــه اغـــاز مــو بـــې انـــجامه ښکاري

داچــې مطـــلب تـــــه رسيـــــــــدلی نشو
دا دصیاد له مـــکره دامـــــــــــه ښکاري

څــوک چــې زموږ ځان غمشريکه بولي
دهغـــــــــو نـــيت هغو د ګـــامـــه ښکاري

کلـــه يقين کـــله پيښمانـــه يو مــــــــــــوږ
اوس د يـــقین خبره خـــامه ښـــــــکاري

که موږ پـه خپلـــــو کې يـــوموټی شولو
بیانومطلب موږ ته څوګامــــه ښکاري

د افـــغـــانـــي ولـــس خــــــــــدمت لـــپاره
ملي وحدت ښـــــکلی له نـــامه ښکاري