کور / شعر / سپرلې سپرلې وطن

سپرلې سپرلې وطن

موسم دســــرو ګلونــــو نو بهــــار مې را پــــه زړه شي
شيبې خــــواږه وختـــونه د د لــــدار مــې را په زړه شي

شعــــلې چې ېې دحسن او ښکلا هر لور خپرې وی
هغه ښکلې ساقي اوسپين رخسارمې راپه زړه شي

پرون چې وه پرديس نن ها خيــــالونه مې کوربه دي
ښايسته ښايسته باغونه ننګرهارمې راپه زړه شي

په مــــينه او اخلاص چې د هر لوري ورته درومي
جنډه دســــخي جان ښکلی مزار مې را په زړه شي

قندهار کلي بانډي او د ميلو په جــــم او جوش کې
باغونه د انــــګورو ، ســــره انار مې را په زړه شي

غزنــــي کې هــــم پراته دي رسيــــدلــــي زيارتونه
د خوږ وطن تاريــــخ او افتخار مې راپه زړه شي

پامير پــــه جګه غاړه د اسيا يوهسک غرور دی
سپن غر لمنې سرې شي لاله زار مې را په زړه شي

علــــما هـم د وطــــن زمــــوږ د پوهــــې پسرلې دی
هرات کې عالم پوه خواجه انصار مې را په زړه شې

بادغيــــس پـــه وچــــو دښتو او د للمو په تــــپو کې
هغه لوی لوی ځنګلونه پسته زار مې راپه زړه شي

بانــــډي هــــا کلا ګــــانې پــــه دره د اليشنګ کې
تګاب ، نجراب راواخله ګلبهار مې را په زړه شي

لغمان مو هم ډير ښکلی طبيعت شي په سپرلي کې
ښايسته عمر زائي او الــينګار مې را په زړه شي