کور / شعر / پښتنې خورې

پښتنې خورې

پښتنې خورې د پښتو قدر به نه کموې
دا خپل ټيکری به دې له سره ګوره نه ګوزه وې

دا د عزت دا د ابرو دا د غيرت نښه ده
دا د نازو او د ملالې د همت نښه ده

دا د پښتو د پت غيرت جنډه به نه ړنګوې
پښتنې خورې د پښتو قدر به نه کموې

داد حوا بي بي ميراث دی موږ ته ښکلې پرده
دا د اسلام اود الله د رضا ستره تحفه

دا د اسلام او د الله د رضاستره تحفه
د امانت په څېر بې ته خورې ساتنه کوې

پښتنې خورې د پښتو قدر به کموې
دا مو ښکلا دا مو زينت دا مو ګاڼه و بولئ

دا د پښتو او پښتونوالي نښانه و بولئ
لکه شمله د پلار نيکه به يې مدام رپوې

پښتنې خورې د پښتو قدر به نه کموې
پښتونزۍ ګوره دې پردي وطن کې تېر نه وځې

چې لوپټه دې ګوره چېرې سر نه پرېنوځي
دنيا فاني ده د قيامت سفر به نه هېره وې

پښتنې خورې د پښتو قدر به نه کموې