کور / کتاب / په انګریزۍ ژبه د باران د داستانی ټولګې چا پ

په انګریزۍ ژبه د باران د داستانی ټولګې چا پ

باران د وکیل سوله مل شینواری د لو مړنیو داستا نونو ټولګه ده چې په پښتو کې د ((زړه کلا )) په نوم  کلونه وړاندې چا پ او له خپرید ژر وروسته په هما غو کلونو کې ښا غلی ستر جنرال شیرمحمد کریمی دهیواد دوسله وال پوځ لوی درستیز له پښتو انګریزۍ ته وژباړله خو په انګریزۍ کې اوس څه موده د مخه د افغانستا ن ټا یمز خپرنیزې ادارې چاپ او خپور کړ.


دا ټولګه دیارلس لنډې کیسې لری او په کتا ب کې د لیکوال او ښاغلی یون پر یاداښت سربیره  ښا غلی نا یجل (انګلستا ن ) او ښا غلی جیمز کارون ( امریکا ) لیکنې او ارزونې راغلی دی . دا داستا نونه هم د سوله مل د نورو ګڼو داستا نونو په څیر د افغانستان کورنۍ جګړه او د هیواد ناوړه رواجونه او ټولنیز فرادادونه روایتوی . سره له دی چې کتا ب د هیواد دننه خپور شوی دی خو له دی سره سره بیا هم د افغانی ادب د نړیوال کیدو په لور یوه هڅه ګڼل کیدای شی . هیله ده خپرندویه اداره یی بهرنیا نو ته په رسولو او پیژندلو کې هڅه وکړی .