کور / کتاب / د جنون په کنډاو

د جنون په کنډاو

د پښتونخوا د دیر د سیمې د لیکوال فضل حکیم عندلیب نثري ټولګه (د جنون په کنډاو)چاپ شوه-د پښتونخوا د کتابتونونو نه يې ترلاسه کولی شئ .