کور / د ډيورنډ کرښه (پاڼه 30)

د ډيورنډ کرښه

B5 د ډيورنډ کرښه

د ډيورند کرښې ته پلمه

پوهنمل ډاکټرعبدالقيوم مومند

تفصیل