کور / رسنۍ (پاڼه 10)

رسنۍ

A — خبرتيا – مجله او نوري رسنۍ