کور / سياسي (پاڼه 270)

سياسي

B2 سياسي ليکني

د یوې سوله دوستې امریکې لپاره د رې دلیلونه او لس ګامونه

ډاکټر رحمت ربی زیرکیار، خپلواک څیړونکی، امریکه

تفصیل