کور / 8

8

د رنځور درملنه او کورنى طبيب کتاب چاپ سو

محمد عمر

تفصیل

د كورنيو چارو د وزير په نامه سرخلاصى ليك !

گل محمد

تفصیل

ای دستر احمدشاه بابا افغانستانه نن چا ته پاتي شوې

کنړې هاند رفیق الله بریالی - بنګله دیش

تفصیل

په پښتو ژبه كي لومړۍ شهنامه چاپ سوه

خلیل الله سروری

تفصیل