کور / نوميالي (پاڼه 10)

نوميالي

C3 نوميالي

ارمان شهيد چوک!

ليکوال: ح، حقوېش کله چي …

تفصیل

نظم : شهيد ارمان لوڼي ته

شاعر، حفيظ الله ياد * …

تفصیل