کور / نوميالي (پاڼه 10)

نوميالي

C3 نوميالي

نظم : شهيد ارمان لوڼي ته

شاعر، حفيظ الله ياد * …

تفصیل