کور / کیسه (پاڼه 18)

کیسه

C — لنډي کيسې

بې وخته واده

نورشاه نوراني

تفصیل

پنسل پاک

محيب رحمتي

تفصیل

مرشد او مريد

ژباړونکې: مينه اسلم احمدزۍ

تفصیل

بخښنه

تواب ترابي

تفصیل

سړه شپه

ولي شاه طبیب

تفصیل

پردۍ هديره

نورشاه نوراني

تفصیل

حاجي صیب

محمود سعيد

تفصیل

پرده

تواب ترابي

تفصیل