کور / کره کتنه (پاڼه 19)

کره کتنه

C —- نقد او کره کتنه

د افغانستان پاسپورټ

عبد الله عتید

تفصیل