کور / د ډيورنډ کرښه (پاڼه 43)

د ډيورنډ کرښه

B5 د ډيورنډ کرښه