کور / 23

23

په خوست کې يو تن قومي مشر ووژل شو

يعقوبي

تفصیل

په خوست کې ځانمرګی بريد شوی

يعقوبي

تفصیل