کور / لیکوال

لیکوال

فضائل درود

د کتاب پیژندنه : د …

تفصیل

روښانتیا/روشنګري : کرونا

– لاس مینځل، – فاصله …

تفصیل